Generalforsamling 2012


Søndag 18. marts 2012, kl. 11.00 – 12.30


DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse af årsregnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
  Nanette Benjaminsen – på valg
  Lise Petersen – ikke på valg
  Jonna Lindgaard Nielsen - på valg
  Else Melgaard – ikke på valg
  Kaja Højgaard – ikke på valg
  Suppleanter:
  Hanna Rübner – på valg
  Jytte Holte – ikke på valg

 8. Eventuelt

Formand Nanette Benjaminsen bød velkommen til årets generalforsamling, og bestyrelsen præsenterede ganske kort sig selv.

1. Valg af dirigent:

Nanette foreslog på bestyrelsens vegne Tage Benjaminsen til dirigent. Tage Benjaminsen blev valgt og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 8. Generalforsamlingen skal indvarsles en måned før, og den er annonceret i Lymfebrev nr. 4 fra december måned 2011.

2. Valg af referent:

Bestyrelsens foreslog Else Melgaard, der blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning:

Beretningen blev fremlagt af Nanette Benjaminsen  Beretningen blev godkendt med klapsalver og uden kommentarer.

4. Aflæggelse af årsregnskab:

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jonna Lindgaard Nielsen, og der blev henvist til diverse noter. Årets resultat var et underskud på 29.696.

Tage Benjaminsen citerede fra revisionsprotokollen, der var ingen forbehold, og det er det man i fagsprog kalder en blank påtegning.

Der blev fra salen stillet spørgsmål vedrørende differencen på tilskuddet fra Sundhedsministeriet. Jonna forklarede, at vi kun fik 25.000 til workshop, idet vi havde fået bevilget penge til Dvd fremstillingen.

Ulla Ulriques stillede spørgsmål til kontingentindtægten, idet beløbet var mindre end sidste år og medlemmerne flere. Kassereren begrundede differencen med, at der er flere rådgivningscentre, der er blevet medlemmer, og de betaler ikke kontingent.

Derefter blev regnskabet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent:

Jonna Lindgaard Nielsen foreslog et uændret kontingent på 200 kr. Forslaget blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelse:

Formanden Nanette Benjaminsen, som var på valg, startede med at sige, at hun efter 13 år i DALYFO's bestyrelse ikke modtog genvalg. Nanette har været kasserer i otte år og været formand itre år. Hun har brugt mange kræfter på udgivelsen af dvd’en og i styregruppen for Dansk Netværk for Lymfødem.

Nanette sagde, at hun ville overlade roret til næstformand Lise Petersen, hvortil dirigenten bemærkede, at bestyrelsen først konstituerer sig efterfølgende.

Lise Petersen – ikke på valg.

Jonna Lindgaard Nielsen – på valg. Modtog genvalg uden modkandidater.

Else Melgaard – ikke på valg.

Kaja Højgaard – ikke på valg.

Suppleant Jytte Holte rykker ind på den ledige plads i bestyrelsen. Jytte er valgt for en 2 års periode.

Suppleanter:
Hanne Rübner - på valg. Modtog genvalg uden modkandidater.

Bestyrelsen foreslog Ida Kallehauge til den ledige plads i bestyrelsen. Ida blev valgt som suppleant for 1 år.

8. Eventuelt:
Jonna Lindgaard oplyste, at Biblioteksstyrelsens tilskud er halveret, og Jonna gjorde rede for, at vores workshop er en meget dyr post.

Hun spurgte, om der var stemning for, at vi måske først starter lørdag formiddag eller eventuelt sætter deltagerbetalingen lidt op. Ved håndsoprækning tilkendegav forsamlingen, at der var mest stemning for, at vi starter fredag aften.

Det blev drøftet, om vi kunne spare på udsendelsen af Lymfebrevet. Lene Jensen tilbød at give en hånd med i forbindelse med udsendelse via nettet for at spare porto. Det blev nævnt, at man kunne scanne bladet ind.

Konklusionen blev, at der bliver sat et spørgeskema i medlemsbladet, hvor man kan tilkendegive, hvordan man ønsker bladet udsendt fremover.

Ulla Ulriques foreslog, at man kunne søge EU midler til finansiering. Hun henviste til, at andre patientforeninger havde fået støtte. Ulla nævnte, at der i workshoppen indgår både forskning og undervisning, som er et af kriterierne for at få støtte. Hun gjorde opmærksom på, at der er noget særligt ved at få et blad ind af døren. Det blev aftalt, at Kaja Højgaard tager et møde med Ulla.

Helle Bomgaard oplyste, at hun var involveret i hjerneskadeforeningen, og de får trykt deres medlemsblad i ”Rosengårdforeningen”, måske det var en mulighed for besparelse.

Per Bærentzen spurgte om, hvor mange medlemmer vi aktuelt har. Det blev oplyst, at DALYFO har 666 medlemmer.

Susanne Halck nævnte, at ”gratismedlemmerne” måske selv kunne betale portoen i forbindelse med modtagelse af Lymfebrevet.

Jytte Holte svarede, at bladene giver flere medlemmer, når de ligger ude i forskellige rådgivningscentre.

Drøftelse af en eventuel kontingentstigning blev besvaret af Jonna Lindgaard. Det ser ud til at være niveauet i andre patientforeninger. DALYFO har fået mange nye medlemmer, men en del har også meldt sig ud og har begrundet udmeldelsen med deres økonomi.

Helle Bomgaard nævnte, at man på girokortet, hvor man opkræver kontingent, også kunne have et felt, hvor man kan give en gave. Kassereren takkede for en god ide, som DALYFO arbejder videre med.

Derefter var der et spørgsmål fra salen om, hvorvidt det var muligt at lægge medlemsbladet på hjemmesiden. Nanette Benjaminsen svarede, at der skulle være et incitament for at blive medlem. Det blev nævnt, at man så blot skulle have et log-in, hvilket man kan arbejde videre med i forbindelse med fornyelse af hjemmesiden.

Derefter fik Ingrid Rasmussen ordet. Hendes henvendelse var især til dem, der har en relation til kræft, idet Ingrid opfordrede til, at man kunne blive mange flere til at deltage i ”stafet for livet”. Ingrid nævnte, at hun var ambassadør og understregede, at vi skal gå forrest. Der er nu 16 byer, der er med, og arrangementerne begynder i maj måned. Vi skal gå ind på www.stafetforlivet.dk.

Pia Nordby Larsen og Solveig Nielsen fortalte derefter om deres oplevelser i forbindelse med en behandlingstur til Schönhagen. De berettede om behandlingsprogram, hvori der indgik cykling, svømning, gymnastik, lymfebehandling to gange dagligt af hensyn til hjertet, og der var også lægeordineret hvile. Der blev taget blodprøver og tilkaldt eksperter, der hvor det var nødvendigt.

Helmut Rogge var til stede hele ugen, så den faglige ekspertise var i orden. Deltagerne skulle have et lægebrev med hjemmefra, idet det var vigtigt at vide alt om hele kroppen. Nogle havde fået både sko og strømper på behandlingsturen, men ingen regning.

De oplyste, at de på workshoppen havde talt med Rogge om Schönhagen eller Damp. Hvis behandlingsturen skal gå til Damp er det muligt, at vi kunne få en fælles etage og fælles rum. Man kan søge fonde og støtte forskellige steder fra. En behandlingstur på en uge vil koste ca. 1275 euro.

Elisabeth nævnte, at Skodsborg kunne være et alternativ. Jonna Rudkilde supplerede med, at der på Skodsborg ikke var kvalificeret lægeundersøgelse, men maden var klart bedre. Hun oplyste, at der ved lægehenvisning var tilskud fra Danmark.

Ulla Ulriques nævnte, at Rogge kan noget, som vi ikke har i Danmark, idet han kigger på hele mennesket og ikke kun på lymfødemet. Hun nævnte, at der var spa og wellness på Skodsborg.

Solvejg Nielsen spurgte om der var interesse for en behandlingstur, og ca. 22 medlemmer tilkendegav, at de var interesseret.

Der blev derefter rejst et spørgsmål om der var plads til alle på Severin til workshop 2013, hvortil Lise Petersen svarede, at der er 92 værelser, og at bestyrelsen gerne rykker sammen på dobbeltværelser.

Ulla Ulriques og Joan Poulsen fortalte om frivilliggruppen på Lolland-Falster. De fortalte om § 18 midler til frivilligt arbejde, og at man selv skal forvalte pengene. Der var 28 deltagere til deres første arrangement. Der havde været en del opringninger til Joan efter deres første arrangement.

Ulla nævnte, at de havde vist dvd’en  7. marts, og mange havde udfyldt et spørgeskema vedrørende dvd’en om, hvordan man kan gøre filmen bedre. Deres næste arrangement finder sted 12. maj.

Ulla opfordrede til at lave flere frivilliggrupper, idet det er lykkedes dem at få politikerne i tale. Det kan være med til at synliggøre DALYFO. Hun nævnte, at det er en god måde at mødes på, idet der kan være langt til medlemsmøderne.

Solvejg Nielsen rettede derefter en stor tak til Tage Benjaminsen for hans store arbejde med Lymfebrevet. Bladet er blevet meget bedre med Tage som redaktør. Solvejg rettede også en stor tak til Nanette Benjaminsen for hendes store arbejde som formand for Dalyfo og til Lise Petersen for hendes store arbejde med tilrettelæggelse af workshoppen.

Ingrid Rasmussen rettede en stor tak til hele bestyrelsen og spurgte alle, om de ikke syntes, det havde været en dejlig weekend, hvilket alle bifaldt.

Dernæst rettede Ulla Ulriques en tak til Nanette, og selv om de ikke havde været enige om ret meget andet end navnet på dvd’en, så gav Ulla udtryk for, at Nanette havde været med til at skabe en god patientforening. Hun sluttede med at ønske Nanette og Tage et godt otium.

Til slut rettede Lise Petersen en stor tak fra hele bestyrelsen til Nanette og Tage Banjaminsen.

Inden generalforsamlingen sluttede foreslog Ingrid Rasmussen, at man kunne holde Nordisk Lymfødemdag i Aarhus.

Referent Else Melgaard