Generalforsamling 2014

Referat fra Dalyfos generalforsamling

den 13. april 2014 på Comwell i Kolding.

 
Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling.
 
Valg af dirigent:
Lise foreslog på bestyrelsens vegne Inge Norup til dirigent. Inge blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 8. Generalforsamlingen skal indvarsles en måned før, og den blev annonceret i Lymfebrevet i januar måned 2014.

Valg af referent:
Bestyrelsen foreslog Else Melgaard, der blev valgt.

Bestyrelsens beretning:
Beretningen blev fremlagt af Lise Petersen (se beretningen andetsteds i bladet).

Lene Jensen, spurgte, om der var et referat fra konferencen på Christiansborg. Lise Petersen og Jette Boje var enige om, at referatet kunne findes på frivillig.dk.

Charlotte Plenå og Inge Norup oplyste, at man ikke bare selv kan gå ind på frivillig.dk og læse referatet. Formanden skal melde en til.

Ulla Fink Ulriques nævnte samarbejdsaftalen af 1996 med KB. Hun gjorde ligeledes opmærksom på Frivillig Gruppen på Lolland Falster, som er med til at udbrede kendskabet til Dalyfo. Ulla nævnte Lymfebrevet med et sort/hvidt billede af Dalyfo smykket, Ulla opfordrede til farvefotos.
Forsamlingen godkendte derefter beretningen under applaus.

Aflæggelse af årsregnskab:
Kasserer Jonna Lindgaard Nielsen aflagde regnskabet og gennemgik diverse noter som uddybende forklaring.
Inge Norup oplyste, at der var en blank revisionspåtegning, og at revisionen havde indstillet til, at regnskabet kunne godkendes. Årets resultat lød på 200.942 kr. Regnskabet blev derefter godkendt uden kommentarer.

Fastsættelse af kontingent:
Kasserer Jonna Lindgaard Nielsen foreslog et uændret kontingent på 200 kr. Forslaget blev vedtaget.

Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelse:
Alle var villige til genvalg.
Lise Petersen – ikke på valg.
Jytte Holte – genvalgt
Jonna Lindgaard Nielsen – genvalgt
Else Melgaard – ikke på valg.
Kirsten Sparre ikke på valg.

Suppleanter:
Hanna Rübner – genvalgt
Annagrete Kristensen – ikke på valg.

Eventuelt:
Lene Jensen stillede spørgsmål til Kirsten Sparre angående bogen om lymfødem. Kirsten svarede, at hun har fået nyt arbejde, og at lymfødemarbejdet tager en del tid. Men bogen er bestemt ikke glemt.

Ingrid Rasmussen spurgte om der var mulighed for at holde flere møder rundt om i landet. Lise svarede, at det vil blive drøftet i bestyrelsen.
Dalyfos medlemsmøder i efteråret blev afholdt i Vejle og København.

Charlotte Plenå supplerede med, at det evt. kunne være cafemøder i KB’s lokaler. Møderne er ikke noget bestyrelserne arrangerer, men noget medlemmerne står for.
Ulla Ulriques kommenterede heilpraktiker Peer Heissels udsendelse på DK 4. Ulla opfordrede til, at få Peer Heissel på workshop. Hun har taget kontakt til TV stationen, og der bliver mulighed for, at Dalyfo og faggruppen for lymfødembehandling kan få lov at udtale sig.

Ulla oplyste, at Knæk Cancer pengene også bruges på lymfødem.
Ulla nævnte børne/unge arbejdet, der er skudt i gang.
Med hensyn til Rådgivningscenteret i Randers er primære lymfødemikere og lipødemikere også velkomne.
Ulla opfordrede til frivilligt arbejde og til at søge § 18 midler, det er ikke svært – prøv det!
Ulla nævnte, at politikerne i lokalområdet er vigtige personer i forbindelse med synlighed.Ulla spurgte med hensyn til det nordiske møde, om det var muligt kun at sende en delegation i stedet for hele bestyrelsen. Hun nævnte Nordisk Velfærd, der har midler, og Jonna oplyste, at der er værtslandet, der skal søge, og det er de opmærksom på. Det er Ullas håb, at der bliver penge til Kirstens bog.
Ulla roste årshjulet, som blev sendt med ud sammen med opkrævningen.
Ulla sluttede med en tak til bestyrelsen for det store arbejde.

Helle Bomgaard oplyste, at der er cafemøder på Furesø genoptræningscenter.

Britta Munch nævnte, at der er lymfødemcafe på Hvidovre hospital 1. tirsdag i måneden med frivillige. Lise svarede, at hun troede, det var for en lukket kreds.

Charlotte Plenå spurgte, kunne det være en ide at mødes som i de andre patientforeninger? Der findes cafeer i en del af hovedstadsområdet. Kommunikeres ud på hjemmesiden eller via mail. Man kunne mødes en aften og udveksle ideer, og derefter rette en henvendelse til bestyrelsen. Evt. kontakt til nærmeste kræftrådgivning.
Lise oplyste, at hun havde været inviteret af KB til cafemøder, hvor hun har fortalt om lymfødem. Hun håber derved, at kunne skaffe flere medlemmer, og at bringe viden om lymfødem til KB’s centre.

Ingrid Rasmussen sagde, at hun og Grethe Bostrup godt kunne tænke sig to medlemsmøder om året. Det er medlemmerne, der kan arrangere cafemøder.

Grethe Bostrup supplerede med, at problemerne med lokalgruppen i Randers er, at man gerne vil nå ud til alle i Randers. Store problemer med at man bliver henvist til bandagist, der intet forstår. Man møder andre på gaden, der får noget helt andet.
Helle Bomgaard sagde, at hun troede alle i Danmark vidste, at der var frit leverandørvalg. Der kan godt være en egenbetaling. Hun havde selv været hos en bandagist i Randers, der tog mål. Lise svarede, at man godt ved, at der er frit leverandørvalg. Problemet er bare, at strømperne måske ikke duer.

Claus Plenå foreslog, at man i bestyrelsen arbejdede videre med Randers som model for et kommunalt rådgivningscenter, hvor alle kan få behandling.

Ulla Ulriques supplerede med Guldborgsund Kommune, som også har et center, hvor alle er velkomne. Ulla foreslog at Dalyfo skulle have 5 lokalafdelinger eller 5 regionale afdelinger. Ulla oplyste, at der er mange patientforeninger, der har lokalafdelinger.

Charlotte Plenå sagde, at man kan starte i de små med cafemøder, her er der ingen bestyrelse, blot en kontaktperson.

Jette Boje oplyste, at man i Aalborg havde haft cafemøder, og herfra havde man rettet henvendelse til senfølgegruppen. En lokal derfra stiller nu op til senfølgegruppens bestyrelse.

Inge Norup sagde, at man i DBO havde flere lokalafdelinger, som har en kontaktperson til bestyrelsen.

Pia Nordby Larsen sagde, at Hvidovre hospital, sendte brev ud til alle dem der blev behandlet vedrørende cafemøder.

Charlotte Plenå oplyste, at Herlev og Rigshospitalet er åbent for alle.

Inge Norup opfordrede til, at man får oplysningerne på hjemmesiden.

Grethe Bostrup sagde, det er OS der giver bestyrelsen informationerne.

Ulla Ulriques opfordrede bestyrelsen til at møde op til arrangementet den 24. oktober på Lolland Falster.

Ingrid Rasmussen rettede på forsamlingens vegne en tak til bestyrelsen.

Inge Norup sluttede derefter generalforsamlingen.

Referent Else K. Melgaard