Generalforsamling 2015

 

Referat fra DALYFOs generalforsamling

den 22. marts 2015 på Comwell i Korsør.


Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling.

Valg af dirigent:
Lise foreslog på bestyrelsens vegne Inge Norup til dirigent. Inge blev valgt og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.
En indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 1 måned før fastsat dato i henhold til vedtægternes § 8.

Valg af referent:
Bestyrelsen foreslog Else Melgaard, der blev valgt.

Bestyrelsens beretning:
Beretningen blev fremlagt af Lise Petersen (se beretningen andetsteds i bladet).
Marianne Looft spurgte om, hvor stor en del af Dalyfos medlemmer der udgør behandlere. Lise Petersen svarede, at der var sendt opkrævning ud til 567 medlemmer. Det er behandlere og KB’s rådgivningscentre og onkologiske afdelinger, der ikke betaler for medlemskab af Dalyfo.

Jonna Lindgaard supplerede med at oplyse, at Dalyfos medlemskab er nogenlunde stabilt. Der var 6 nye medlemmer i ugen op til workshoppen.

Helle Bomgaard spurgte, hvordan det kunne være, at behandlere ikke betaler kontingent på lige fod med andre. Hertil svarede Nanette Benjaminsen, at det var et valg, man havde truffet for at udbrede kendskabet til Dalyfo.
Behandlere med flere, som ikke betaler kontingent, får tilsendt Lymfebrevet.

Marianne Looft nævnet Tidslerne, som man udveksler blade med, og at der også var en repræsentant med til workshoppen (selvfølgelig med en deltagerbetaling).
Beretningen blev derefter godkendt med applaus.

Aflæggelse af årsregnskab:
Inge Norup oplyste, at der var en blank revisionspåtegning på årsregnskabet for 2014, og at revisionen indstillede årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.
Kasserer Jonna Lindgaard aflagde regnskabet og gennemgik diverse uddybende noter. Årets resultat lød på 135.498 kr.

Annemette Hemdrup spurgte om bestyrelsen havde overvejet betalingsservice. Jonna Lindgaard svarede, at bestyrelsen vil overveje det igen, da man måske bedre kan beholde medlemmerne.

Ingrid Bærentzen oplyste, at betalingsservice koster 75 kr., hun opfordrede til, at man kunne overføre penge via netbank til DALYFO’s konto, det er der rigtigt mange der gør.

Lars Hansson spurgte ind til regnskabet vedrørende Dalyfos smykker. Jonna Lindgaard oplyste, at det først kommer til at fremgå af næste års regnskab.
Dalyfo har indtil videre fået 2500 kr. ind og har haft en udgift på 2000 kr. vedrørende smykkerne. Derefter blev regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer.

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200 kr., hvilket blev vedtaget.

Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelsen:
Lise Petersen – genvalgt
Jytte Holte – ikke på valg
Jonna Lindgaard Nielsen – ikke på valg
Else Melgaard – genvalgt
Hanne Rübner, tidligere suppleant - ikke på valg, rykker nu ind i bestyrelsen, idet bestyrelsesmedlem Kirsten Sparre ikke ønskede at genopstille

Suppleanter:
Annegrethe Kristensen – genvalgt
Marianne Looft nyvalgt

Eventuelt:
Ulla Fink Ulriques nævnte at Rikke har startet en facebook gruppe, men der mangler professionelle svar. Ulla opfordrede til at læse lymfebloggen.
Det er godt at workshoppen starter fredag aften. Ulla nævnte, at hun havde haft 22 opringninger fra Lolland Falster, og at det ville være billigere at afholde workshop der. Det er dyrt med 1250 kr., og der er mange ældre medlemmer – Ulla spurgte om prisen kunne nedjusteres. Ulla var tilfreds med at alle fra Bispebjerg kunne komme til orde, men der manglede en halv time til drøftelse.

Kaare Fiala ville gerne have afprøvet en maskine, her opfordrede Ulla til, at man kunne henvende sig til hende. Ulla opfordrede til, at man sørgede for at komme rundt med mikrofoner, så alle kunne høre.

Ulla roste det nye lymfebrev, men hun syntes at reklamerne havde for meget plads og spurte, om de kunne drosles ned. Dernæst kommenterede hun fremtiden i Dalyfo og nævnte lipødemikernes egen forening, hvor Merete Østberg stillede op til bestyrelsen.

Ulla kommenterede Norges tilbud om behandlingstur. Dernæst nævnte Ulla Dalyfos jubilæum i 2017 og opfordrede til at det blev afholdt på Skodsborg.
Ulla havde fået tilbud på arrangement der, og prisen syntes hun ikke man kunne sige nej til. Ulla var glad for, at Marianne Looft havde sagt ja til bestyrelsen, da det er godt med nyt blod.
Ulla nævnte, at Dalyfo Lolland Falster havde fået 12.000 kr. fra Lolland kommune og 10.000 kr. fra Guldborgsund kommune.

Ulla sluttede med at sige tusind tak for en god workshop og hvis nogen havde syntes, at hun havde fyldt for meget, så skyldtes det kun hendes engagement i Dalyfo, og at hun havde meget på hjertet.

Lise Petersen takkede Lars Hansson for dirigentklokken og nævnte flaget og Dalyfonålen.

Britta Munch ville gerne afprøve Kaare Fialas maskine og Merete Østberg var også interesseret.

Inge Norup opfordrede til, at man henvendte sig til Ulla. Ulla var glad for Kaare Fialas initiativ. Dernæst opfordrede Inge Norup til, at man skriver det samme, som der står på tilmeldingsblanketten, når man melder sig til og også i samme rækkefølge, da det letter registreringsarbejdet meget. Kunne måske lave tilmelding via Nyhedsbrevet.

Lise Petersen rettede en stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Kirsten Sparre og takkede for en kæmpeindsats. Lise sagde, at Kirsten var en ildsjæl og at hun havde sat mange ting i gang.
Lise håbede, at Kirsten nu kunne få mere ro til sit arbejde som adjunkt og takkede for, at Kirsten havde sagt ja til at være konsulent og arbejde freelance f.eks. i forbindelse med nyhedsbrevet. Lise sagde, at der var fuld forståelse for at Kirsten havde valgt at trække sig, og at vi ville savne hende.
Kirsten Sparre svarede med et smil, at hun jo ikke var død, men blot ikke med i bestyrelsen!

Så var der udtrækning af et gavekort fra Lars Hansson på 300 kr. til brug for køb af Dalyfo smykker. Gavekortet blev vundet af Hanne Rübner. Der var givet 2 poser fra Beiersdorf, som blev uddelt ved lodtrækning blandt de afleverede navneskilte.
Poserne blev vundet af Henriette Høeg og Anita Voss Christiansen.

Ulla læste en henvendelse til Soroptismisterne op, hvor hun nævnte hjemmebesøg, som en del af frivilligt arbejde. Hun sagde at det frivillige arbejde blandt andet havde fokus på livskvalitet, og at det kræver meget at råbe det øvrige samfund op. Hun håber at Soroptimisterne får lyst til at støtte arbejdet.

Lise Petersen takkede Inge Norup for hendes indsats og Inge Norup afsluttede generalforsamlingen med en opfordring til at tage brochurer med hjem og sørge for at gøre Dalyfo kendt.

Referent Else K. Melgaard