Lymfødemseminar 2012

Videncentret havde inviteret til seminar med emnet “Nye tiltag i organisering af rehabilitering og behandling af brystkræftrelateret armlymfødem.”

 Der var tilmeldt ca. 130 deltagere.

3M, Apodan Nordic, Athene Healthcare, Bauerfeind Nordic, Coloplast, Hartmann, Jobst fra BSN Medical, Juzo, Lohmann & Rauscher, Medi, Mediq Danmark, Specialbandager og INTRAMEDIC havde udstillinger i forbindelse med arrangementet.

 Tonny Karlsmark, formand for Dansk Netværk for Lymfødem bød velkommen til deltagerne samt foredragsholderne Robert Damstra fra Holland, Inger Højris fra Århus, Sandi Hayes fra Australien og Kira Blomqvist fra UCSF. Han fortalte kort om Dansk Netværk for Lymfødem og Videncenter for Lymfødem på Bispebjerg Hospital.

 Susan Nørregaard informerede om status i ILF med henvisning til den 4. Internastionale konference i Montpellier. Susan er med i styregruppen, og Videncenter for Lymfødem har deltaget i 4 år.

 ILF omfatter 15 lande.

Behandling i Holland

Robert Damstra berettede om Organisation of treatment of breast cancer-related arm lymfoedema in Holland. Han viste volume-måling og tidlig dianostisering på hans klinik. Man opdeler ødemet i tre kategorier. De anvender ikke lymfescanning.

Patienterne bliver undervist i selvdrænage, og man går ind for “selfcare”. I Holland får man to par kompressionsstrømper om året.

Regionerne har ansvar for lymfødembehandling

Inger Højris er overlæge på brystkirurgisk afdeling på Århus Universitetshospital og har 22 års erfaring med brystcancer. Hun pointerede, at lymfødembehandling er en regionsopgave. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et pakkeforløb for brystkræft i 2012.

Hun har undersøgt regionernes handlingsdplan for efterbehandling af brystkræftpatienter på bl.a. www.e-dok.rm.dk. Der var nogen forskel på tilbuddene i de enkelte regioner. Det blev pointeret, at efterbehandlingen/rehabilitering er en hospitalsopgave, men regionerne er ind over.

Hvis man er terminalpatient, er der mulighed for hjemmefys-behandling.

Fysisk aktivitet og kræft

Kira Blomqvist – Fysisk aktivitet og Cancer - fra Center for Sygepleje- og Omsorgsforskning henviste til projektet Krop og Kræft, hvor man har gjort erfaringer med fysisk aktivitet og fysisk træning efter en kræftbehandling.

Rigshospitalet har siden 2001 behandlet patienter I kemoterapi. Forskningen har vist, at bivirkninger til kemoterapien er mindsket, der er øget fysisk kapacitet og muskelstyrke, bedre trivsel og velbefindende samtid med, at det gavner sundheden.

 Man opdeler behandlingen i fysisk aktivitet, som er lig med obligatoriske og energikrævende bevægelser og i fysisk træning.

 Projektet er startet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og flere regioner og er finansieret som specialiseret ambulant genoptræning.

Fysisk aktivitet og lymfødem

Sandi Hayes – The role of exercise in prevention and management of Lymphoedema – er fra Brisbane i Australien. Hun arbejder med folkesundhed og socialt arbejde.

 Hun fortalte om sin baggrund, og hvad hun arbejder med for at fremme folkesundheden.

 Hun er aktiv i ILF og forsker i mulighederne for træningprogrammer for lymfødempatienter med bl.a. vægttræning.

 Mads Radmer Jensen er læge og forsker på Bispebjerg Hospital. Han fortalte kort om sin forkningsprojekt med brystopererede kvinder. Han prøver at finde årsagen til, at nogle kvinder udvikler lymfødem efter en brystcanceroperation.

Workshops

Efter frokost blev deltagerne delt i tre workshops.

Workshop 1 – Kirsten Hedeager, Kira Blomqvist og Sandi Hayes styrede grppen, som skulle drøfte, hvilken form for fysisk træning, der er relevant for den brystopererede patient, og hvornår skal denne træning påbegyndes? Der blev udarbejdet et flowchart for fysisk træning.

Workshop 2 -Tonny Karlsmark, Robert Damstra og Inger Højris var facilitatorer I gruppen, der drøftede forskelle og ligheder I organisering af behandlingstilbud til lymfødempatienter. Hvad kan vi lære af erfaringer og praksis fra Robert Damstra's arbejde I Holland.

Der blev udarbejdet er flowchart for den hollandske model og vurdering af muligheder og forhindringer for overførsel af dette til Danmark.

 Workshop 3 – Susan Nørregaard og Lise Petersen var facititatorer på holdet, som drøftede tværfagligt og tværsektiorielt samarbejde. Hvordan skaber vi den patientvenlige vej igennem systemet I forhold til adgang til fysisk træning?

I København er der mulighed for fire gange genoptræning I sundhedscentret, som er oprettet i samarbejde med Rigshospitalet og Kræftens bekæmpelse.

Det blev konstateret, at der mangler opodaterede lister og træningstilbud.

Der blev stillet spørgsmål ved muligheden for, at kommunerne kan overtage behandlingen, hvis patienten er i et træningsforløb I kommunalt regi.

 Enighed omat beskytte og hjælpe de resourcesvage patienter.

Dagen sluttede I plenum med et kort resume fra de forskellige worshops, og der var spørgsmål fra salen, som blev besvaret af panelet af foredragsholdere.

Til slut rundede Tonny Karlsmark af og der blev samlet kontaktoplysninger på de deltagende til brug for udarbejdelse af en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med de tiltag, som blev drøftet på worksshoppene.

 

Ref. Lise Petersen